Vedtekter

Revidert 28.04.13

§ 1 Forbundets navn.

Norsk Frieser Forbund er en medlemsorganisasjon. Forkortet NFF.

§ 2 Tilslutning.

Forbundet er tilsluttet Het Friesch Paarden Stamboek, F.P.S i Nederland som er moderorganisasjonen.

§ 3 Formål.

Norsk Frieser Forbund har som formål å samle alle med interesse for Frieserhest til samarbeid til det beste for rasen. Forbundet skal videre søke å fremme oppdrett og bruk av Frieserhesten i tett samarbeid med F.P.S og Norsk Hestesenter, Starum. Norsk Frieser Forbund skal følge F.P.S`s stambok- og kåringsregler.

For å realisere formålet skal Norsk Frieser Forbund: - Spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for hesterasen frieser via forbundets web side. - Tilstrebe at rasen holdes ren og fremme utvikling av denne. - Medvirke til et planfast avlsarbeid gjennom informasjon til norske avlere av Frieserhest. - Arrangere kåring for Frieserhest. - Arbeide for å skape et godt miljø og samarbeid blant medlemmer i NFF.

§ 4 Medlemskap.

Alle som støtter Norsk Frieser Forbund sitt formål og vedtekter kan tegne medlemskap. Innmelding skjer til Norsk Frieser Forbund. Det finnes to ulike medlemskap, hovedmedlemskap (hovedmedlem) og vanlig medlemskap (medlem). For å være hovedmedlem er det en forutsetning at medlemmet er eier av minst en registrert Frieserhest.

For begge typer medlemskap, er det en forutsetning at den årlige medlemskontingenten er betalt senest innen tidspunkt for avholdelse av årsmøte. Foretak og foreninger kan også være medlemmer av forbundet. Foretak og forening er kun vanlig medlem. Dersom flere i en familie vil bli medmedlem, kan disse tegne eget medlemskap hvis forutsetningene for dette er oppfylt. Vært medlem har en stemme forutsatt at medlemmet har fylt 16 år. Styret kan nekte medlemskap for personer, foreninger og firmaer som har til hensikt å skade/ motarbeide forbundet, dets formål og/ eller hestesaken. Styret kan utarbeide retningslinjer for krav til medlemskap. Disse retningslinjene skal fremlegges for årsmøte for synspunkter før endelig vedtak.

§ 5 Oppdrettere

Mellom NFF og hovedmedlemmer som driver oppdrett kan det inngås en oppdretteravtale som er utarbeidet av styret i NFF.

§ 6 Styret.

NFF ledes av et styre på 5-8 personer. Styrets medlemmer må være hovedmedlemmer av Norsk Frieser Forbund. Leder, nestleder og kasserer velges for 2 år av gangen. Kasserer og nestleder vil tiltre sin periode slik at vervet vil overlappe ny og gammel leder. Øvrige styremedlemmer velges for 1 år. 2 vararepresentanter velges for 1 år. Disse har møterett men ikke stemmerett, med mindre de erstatter et sittende styremedlem.

Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagrafer og vedtekter. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og vedtak vedtatt av årsmøtet. Styret skal utarbeide en styreinstruks som er bindende for alle styrets medlemmer, denne skal lages etter hvert årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig ved alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å ivareta sine verv i perioden mellom to årsmøter i samsvar god styreskikk. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Styremøtene kan avholdes ved at styret møtes eller ved telefon. Telefonstyremøte skal kun avholdes hvor dette anses som betryggende saksbehandling. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styret kan tildele personer med spesielle funksjoner møterett, men ikke stemmerett på styremøter.

Ved valg av nytt styre skal avtroppende styremedlemmer ha en rådgivende rolle fram til kommende kåring har blitt avholdt.

Avgjørelser styret tar angående driftingen av NFF i tiden mellom to årsmøter, vil ikke bli tatt opp til diskusjon med enkeltmedlemmer.

§ 7 Årsmøtet.

Årsmøtet er forbundets høyeste organ, og skal avholdes i sammenheng med NFF´s årlige kåring. Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Møtedato skal gjøres kjent for medlemmene minst 6 uker på forhånd.

Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal: a) Godkjenne innkallingen og dagsorden herunder hvem som er tilstede. b) Velge møteleder og referent. c) Behandle styrets årsmelding. d) Behandle styrets forslag til årsregnskap. e) Behandle innkomne saker. f) Velge nye styrerepresentanter, herunder styrets leder og kasserer. g) Velge valgkomite.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig hovedmedlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemning kan skje ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Et medlem kan kun disponere en fullmakt. Fullmakten skal være signert av fullmaktsgiver. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom minst en person forlanger dette.Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag kan behandles på årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av saker som skal behandles. Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag behandles.

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Medlemskontingent

Norsk Frieser Forbund sitt styre krever inn medlemskontingenten, med forfall 15. Februar hvert år. For nye medlemmer som melder seg inn i forbundet i løpet av årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også for det påfølgende år. Forbundsåret gjelder fra 1/1 til 31/12. Medlemmene har ikke stemmerett før kontingenten er betalt.

§ 10 Valgkomite

Norsk Frieser Forbund skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som er valgt av årsmøtet. Leder for valgkomiteen velges for 2 år. De to andre medlemmer velges for 1 år. Valgkomiteen tar i mot forslag til, og skal selv fremme egnede kandidater til de verv som skal besettes.

§ 11 Økonomi

Regnskapsåret er 1. januar til 31. Desember. NFF sitt regnskap føres av kasserer. NFF skal ha en revisor som enten er medlem eller hovedmedlem.

§ 12 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge NFF's formål og vedtekter.

§ 13 Utestengelse og Eksklusjon

Medlemmer som motarbeider forbundets formål og vedtekter, eller bryter forbundets vedtekter, kan bli utestengt for en periode på mellom 1-6 måneder eller i graverende tilfeller ekskludert fra forbundet.Som ekskludert medlem vil det innbefatte at de hestene som eies ved eksklusjonsvedtaket heller ikke kan stilles til kåring.Ved utestengelse blir medlemmet automatisk medlem igjen når utestengelsesperioden er forbi. Et eksklusjonsvedtak vil gjelde for 2 år, og medlemmet vil deretter være nødt til å søke om opptak som medlem på nytt.Før styret beslutter utestengelse eller eksklusjon skal medlemmet så langt det lar seg gjøre få en advarsel hvor det redegjøres for det/de kritikkverdige forhold. Medlemmet skal samtidig gis anledning til å forklare seg. Ved både utestengelse og eksklusjon plikter styret å gjøre den ekskluderte oppmerksom på ankemuligheten og ankefristen som er 14 dager etter mottaket av vedtaket. En eventuell anke sendes og behandles av styret.Verken utestengte eller ekskluderte medlemmer kan stille hest på NFF kåringer under eksklusjonsperioden. For utestengte eller ekskluderte medlemmer med salgsstall vil det innbefatte at de hestene som eies av medlemmet og er til salgs ved eksklusjonsvedtaket heller ikke kan stilles til kåring under den ekskluderte perioden. Salgshestene frigjøres fra eksklusjonsvedtaket når salgshesten blir solgt til ny eier.

Alle former for uthenging av medlemmer i NFF som skjer i det offentlige rom (f.eks Facebook), vil føre til ved første gangs brudd: utestengelse fra 1-6 mnd, ved andre gangs brudd: eksklusjon. NFF vil ikke ta stilling til innholdet i disse påstandene.

Medlemmer som tidligere har vært ekskludert, kan ikke stille til valg av styret i NFF.

Medlemmer vil ved andre gangs eksklusjonsvedtak bli utestengt på livstid.

Et ekskludert medlem som får godkjent sin søknad om nytt medlemskap etter eksklusjonstiden er over, har ingen stemmerett i 1 år.

§ 14 Representanter for NFF.

Det er ikke ønskelig at representanter i Norsk Frieser Forbund bruker sin stilling for å fremme egen næring eller personlige interesser. Misbruk av verv eller svekking av enkeltpersoner blir sett på som svært alvorlig. Uønsket atferd vil kunne medføre fratredelse av verv og utestengelse fra forbundet.

§ 15 Vedtektsendring.

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§ 16 Henvendelser/ Klager.

Alle saker/forslag og klager må sender skriftlig til NFF og styret vil behandle disse på kommende styrmøte.

§ 17 Oppløsning.

Oppløsning av Norsk Frieser Forbund kan bare bestemmes av det vanlige årsmøtet der 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene må være enige. Hvis forbundet skulle oppløses, tilfaller eventuelle midler Het Friesch Paarden Stamboek i Nederland.

§ 18 Kåring.

NFF ved styret er ansvarlig for å arrangere en kåring i året.

Oddetalls år skal kåringen arrangeres på østlandsområdet. I partallsår skal kåringslokasjon bestemmes ved avstemning gjort av NFF sine medlemmer. Det skal da stemmes over lokasjon i sør, vest eller nord. Styret vil da velge egnet lokasjon i valgt region utfra kriteriene til KFPS og NFF. Alle medlemmer skal bli informert om alternative regioner per e-post og skal gis muligheten til å benytte seg av stemmeretten. Medlemmer som benytter seg av stemmeretten plikter å stille hest på kåring eller IBOP. Så sant man ikke er forhindret av syk hest, i så fall må det framlegges veterinærattest. Avstemning skal bli avsluttet innen 31 mars hvert partallsår og valgt region skal bli offentliggjort i April pr e-post og på nettsiden.