Norsk Frieserforbund

STYRET I NORSK FRIESERFORBUND

Merete Charlotte Myhre

Leder

Gro Anita Sivertsen

Nestleder

Siv Anita Fiskum

Kasserer

Miranda Bouwman

Styremedlem

Stine Lorentzen

Styremedlem

Irene Murati

Varamedlem

Nena Kerner

Varamedlem

Kom i kontakt med oss