Norsk Frieserforbund

VEDTEKTER

Revidert 20.04.2023

§ 1 Forbundets navn.

Norsk Frieser Forbund er en medlemsorganisasjon. Forkortet NFF.

§ 2 Tilslutning.

Forbundet er tilsluttet Het Friesch Paarden Stamboek, F.P.S i Nederland som er moderorganisasjonen.

§ 3 Formål.

Norsk Frieser Forbund har som formål å samle alle med interesse for Frieserhest til samarbeid til det beste for rasen. Forbundet skal videre søke å fremme oppdrett og bruk av Frieserhesten i tett samarbeid med F.P.S og Norsk Hestesenter, Starum. Norsk Frieser Forbund skal følge F.P.S`s stambok- og kåringsregler.

For å realisere formålet skal Norsk Frieser Forbund: – Spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for hesterasen frieser via forbundets web side. – Tilstrebe at rasen holdes ren og fremme utvikling av denne. – Medvirke til et planfast avlsarbeid gjennom informasjon til norske avlere av Frieserhest. – Arrangere kåring for Frieserhest. – Arbeide for å skape et godt miljø og samarbeid blant medlemmer i NFF.

§ 4 Medlemskap.

Alle som støtter Norsk Frieser Forbund sitt formål og vedtekter kan tegne medlemskap. Innmelding skjer til Norsk Frieser Forbund. Det finnes to ulike medlemskap, hovedmedlemskap (hovedmedlem) og vanlig medlemskap (medlem). For å være hovedmedlem er det en forutsetning at medlemmet er eier av minst en registrert Frieserhest.

For begge typer medlemskap, er det en forutsetning at den årlige medlemskontingenten er betalt senest innen tidspunkt for avholdelse av årsmøte. Foretak og foreninger kan også være medlemmer av forbundet. Foretak og forening er kun vanlig medlem ( ikke styremedlem) . Dersom flere i en familie vil bli medlem, kan disse tegne eget medlemskap hvis forutsetningene for dette er oppfylt. Hvert medlem har en stemme forutsatt at medlemmet har fylt 16 år. Styret kan nekte medlemskap for personer, foreninger og firmaer som har til hensikt å skade/ motarbeide forbundet, dets formål og/ eller hestesaken. Styret kan utarbeide retningslinjer for krav til medlemskap. Disse retningslinjene skal fremlegges for årsmøte for synspunkter før endelig vedtak.

§ 5 Oppdrettere

Mellom NFF og hovedmedlemmer som driver oppdrett kan det inngås en oppdretteravtale som er utarbeidet av styret i NFF.

§ 6 Styret.

NFF ledes av et styre på 5-8 personer. Styrets medlemmer må være hovedmedlemmer av Norsk Frieser Forbund. Leder, nestleder, kasserer  og 1 styremedlem velges for 2 år av gangen. Kasserer og nestleder vil tiltre sin periode slik at vervet vil overlappe ny og gammel leder samt styremedlem for 2 år. Øvrige styremedlemmer velges for 1 år. 2 vararepresentanter velges for 1 år. Disse har møterett men ikke stemmerett, med mindre de erstatter et sittende styremedlem.

Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagrafer og vedtekter. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og vedtak vedtatt av årsmøtet. Styret skal utarbeide en styreinstruks som er bindende for alle styrets medlemmer, denne skal lages etter hvert årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig ved alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å ivareta sine verv i perioden mellom to årsmøter i samsvar god styreskikk. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Styremøtene kan avholdes ved at styret møtes eller ved telefon. Telefonstyremøte skal kun avholdes hvor dette anses som betryggende saksbehandling. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styret kan tildele personer med spesielle funksjoner møterett, men ikke stemmerett på styremøter.

Ved valg av nytt styre skal avtroppende styremedlemmer ha en rådgivende rolle fram til kommende kåring har blitt avholdt.

Avgjørelser styret tar angående driftingen av NFF i tiden mellom to årsmøter, vil ikke bli tatt opp til diskusjon med enkeltmedlemmer.

§ 7 Årsmøtet.

Årsmøtet er forbundets høyeste organ, og skal avholdes innen 20 juni. Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Møtedato skal gjøres kjent for medlemmene minst 6 uker på forhånd.

Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal: a) Godkjenne innkallingen og dagsorden herunder hvem som er tilstede. b) Velge møteleder og referent. c) Behandle styrets årsmelding. d) Behandle styrets forslag til årsregnskap. e) Behandle innkomne saker. f) Velge nye styrerepresentanter, herunder styrets leder og kasserer. g) Velge valgkomite.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig hovedmedlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemning kan skje ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Et medlem kan kun disponere en fullmakt. Fullmakten skal være signert av fullmaktsgiver. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom minst en person forlanger dette. Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag kan behandles på årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst 20 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av saker som skal behandles. Kun de i innkallingen oppgitte saker eller forslag behandles.

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Medlemskontingent

Norsk Frieser Forbund sitt styre krever inn medlemskontingenten, med forfall 15. Februar hvert år. For nye medlemmer som melder seg inn i forbundet i løpet av årets siste to måneder, gjelder innbetalt kontingent også for det påfølgende år. Forbundsåret gjelder fra 1/1 til 31/12. Medlemmene har ikke stemmerett før kontingenten er betalt.

§ 10 Valgkomité

Norsk Frieser Forbund skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som er valgt av årsmøtet. Leder for valgkomiteen velges for 2 år. De to andre medlemmer velges for 1 år. Valgkomiteen tar i mot forslag til, og skal selv fremme egnede kandidater til de verv som skal besettes.

§ 11 Økonomi

Regnskapsåret er 1. januar til 31. Desember. NFF sitt regnskap føres av kasserer. NFF skal ha en revisor som enten er medlem eller hovedmedlem.

§ 12 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge NFF’s formål og vedtekter.

§ 13 Utestengelse og Eksklusjon

Et godkjent medlem godtar Norsk Frieserforbunds vedtekter og er inneforstått med at grove brudd på disse kan medføre ekskludering. Styrevedtak om ekskludering skal vær enstemmig, og medlemmet varsles gjennom rekommandert brev. Medlemmet kan anke vedtaket innen 1 -en- måned fra brevets dato, hvorpå styret behandler anken på først kommende styremøte. Eventuelle nye opplysninger i saken inkluderes i behandlingen. Om styrets enstemmige vedtak opprettholdes, er medlemmet å anse som videre permittert fra foreningen.

Vedtaket skal alltid, om medlemmet ønsker det, fremmes som sak på årsmøtet hvor årsmøtet gjør et endelig vedtak.

Sittende styre og permittert medlem skal ha muligheten til skriftlig å legge frem sitt syn på saken. Verken styremedlemmer eller permittert medlem har stemmerett ved behandling av saken. De kan ikke gjennom fullmakt bli representert av andre medlemmer eller selv representere andre i saken. Årsmøtets vedtak opplyses medlemmet gjennom rekommandert brev. Medlemmet anses da som fullverdig medlem eller ekskludert fra foreningen.

Årsmøtets vedtak er endelig og kan ikke ankes. Om saken ikke ønskes fremmet for årsmøtet er medlemmet å anses som ekskludert ved årsmøtets slutt.

§ 14 Representanter for NFF.

Det er ikke ønskelig at representanter i Norsk Frieser Forbund bruker sin stilling for å fremme egen næring eller personlige interesser. Misbruk av verv eller svekking av enkeltpersoner blir sett på som svært alvorlig. Uønsket atferd vil kunne medføre fratredelse av verv og utestengelse fra forbundet.

§ 15 Vedtektsendring.

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§ 16 Henvendelser/ Klager.

Alle saker/forslag og klager må sender skriftlig til NFF og styret vil behandle disse på kommende styrmøte.

§ 17 Oppløsning.

Oppløsning av Norsk Frieser Forbund kan bare bestemmes av det vanlige årsmøtet der 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene må være enige. Hvis forbundet skulle oppløses, tilfaller eventuelle midler Het Friesch Paarden Stamboek i Nederland.

§ 18 Kåring.

NFF ved styret er ansvarlig for å arrangere en kåring i året.

Kåringen skal avholdes på østlandet.